wpd5f86215.png
wpc4e96f53.jpgwp1e509a15.jpg
wp978d48c6_0f.jpg
wpa6d358ec.png
wp5533b116.gif

Klik op deze knop

Voor het vervolg.

wped696562.png

2.1. Tentoonstellingen

Het comité stond in voor de contacten met de eigenaars, het transport van de schilderijen, het opstellen en afbreken van de tentoonstellingen.

Belangrijk was ook de zorg voor een goede beveiliging en verzekering.

 2.1.1. Waregem

Plaats: stadhuis.

Periode: van 15 augustus tot 30 augustus 2009.

Openingsdagen: alle dagen.

Onderwerp van de tentoonstelling: paarden (i.k.v. Waregem Koerse) en portretten van Waregemse figuren.  

Aantal werken: 43.

Belangrijkste partners: eigenaars en Stadsbestuur Waregem (dienst cultuur)

Opening: vrijdag 14 augustus, 19 u.

Sprekers:

- Schepenen van Cultuur van Waregem en Zulte,

- inleiding op tekst van Willy Nachtergaele (GDC), naar voor gebracht door Mieke Schoors,

- begeleiding: Lieven Dheedene.

De receptie werd aangeboden door het stadsbestuur van Waregem.

 

De publieke opkomst voor de receptie was onverwacht groot: ruim 300 aanwezigen.

 

Daarnaast telden we tijdens de daaropvolgende dagen 600 bezoekers, niettegenstaande de vakantieperiode.

2.1.2. Machelen

Plaats: parochiale kerk, Zaal de Leeuw en het Biechtstoeleke.

Periode: van 30 augustus tot 27 september 2009.

Openingsdagen: vrijdagnamiddag, zaterdag en zondag.

Onderwerp tentoonstelling: religieuze werken, dorpsfiguren en Leiezichten.

Aantal tentoongestelde werken:  50.

Belangrijkste partners:  eigenaars, Gemeentebestuur Zulte, zakenkantoor Van Hove, Miguel Algoet.

 

Opening: zaterdag 29 augustus, om 19 u.

Sprekers:

- inleiding door E.H. De Smaele, pastoor te Machelen,

- Burgemeester Henk Heyerick en Schepen van Cultuur Catherine Desmet  van Zulte,

- begeleiding: Gina Huys,

- voorafgaand aan de sprekers werd de DVD “Leven en werk van kunstschilder Geores Dheedene” geprojecteerd.

 

De receptie werd aangeboden door het Gemeentebestuur van Zulte (drank) en het GDC (hapjes).

 

Voor de receptie werden ruim 400 aanwezigen verwelkomd.

 

Daarnaast werden er tijdens de daaropvolgende openingsmomenten 1.000 belangstellenden geteld.

 

De formule van drie tentoonstellingsruimten werd algemeen als zeer positief ervaren, mede dank zij het goede weer.  Ook veel toevallige passanten vonden de weg; kermisgangers, bezoekers van het Raveelmuseum, fietstoeristen..

Wel vroeg deze aanpak een grote inspanning van de GDC-leden om de permanentie op de drie verschillende locaties te verzekeren.

2.1.3. Zulte

Plaats: Gaston Matenszaal.

Periode: van 21 november tot 6 december 2009.

Openingsdagen: vrijdagnamiddag, zaterdag en zondag (en op aanvraag).

Belangrijkste partners: eigenaars, Gemeentebestuur van Zulte

Thema: overzichtstentoonstelling met 140 schilderijen.

 

Opening: vrijdag 20 november 2009.

Deze opening had plaats in de vlak nabij gelegen zaal Fiertelhof, gezien de te verwachten opkomst.

Sprekers:

- Jozef Dauwe, gedeputeerde Cultuur, provincie Oost-Vlaanderen,

- Henk Heyerick, burgemeester van Zulte,

- Cathérine Desmet, schepen van cultuur van Zulte,

- inleiding: Piet Jaspaert, voorzitter Openmonumentendag; door een communicatiestoornis kon de heer Jaspaert niet aanwezig zijn.  Dit werd opgelost door zijn toespraak te registreren op video en deze te projecteren (overigens tot grote algemene waardering).

- begeleiding: Willy Nachtergaele (GDC).

 

De receptie werd aangeboden door het gemeentebestuur van Zulte (drank) en het GDC (hapjes).

 

Op de receptie werden ruim 400 belangstellenden verwelkomd.

 

De daaropvolgende openingsdagen (inclusief na afspraak) werden1.803 bezoekers geteld.

 

In het kader van het “educatief programma” dienden zich aan:

- MARKANT Sint-Eloois-Vijve (20 dames).

- alle klassen van de twee lagere scholen van Zulte.

Allen konden genieten van een vormende begeleiding.

 

Deze tentoonstelling (samen met Deurle) had de bedoeling de apotheose te zijn van het Georges Dheedene.  Ongetwijfeld is het dit ook geworden.

2.1.4. Deurle

Plaats: Museum Leon De Smet.

Periode: van 22 november tot 6 december 2009.

Openingsdagen: vrijdagnamiddag, zaterdag en zondag (en op aanvraag).

Belangrijkste partners: eigenaars, Gemeentebestuur van Zulte

Thema: overzichtstentoonstelling met 30 schilderijen;  deze tentoonstelling sloot aan bij de gelijklopende tentoonstelling in Zulte.

 

Opening.

Gezien deze tentoonstelling parallel liep met Zulte werd er voor geopteerd geen officiële opening te organiseren.

 

Er werden 358 bezoekers genoteerd.

In het kader van het “educatief programma” dienden zich aan: 20tal dames van MARKANT Zulte.

Samenvattend

wp24734966_0f.jpg

Bij de aanzet werden geen aantallen vooropgesteld.  Gezien het 10 jaar geleden was, werden hieromtrent geen doelstellingen omschreven.  Het GDC blikt toch zeer tevreden terug op de talrijke bezoekers.  Opvallend was ook de interesse die de bezoekers betoonden ten aanzien van het werk van Georges Dheedene.

Wij danken de technische diensten van de stad Waregem en de gemeente Zulte voor hun  gewaardeerde hulp bij de opbouw van de tentoonstellingen.  

Tevens was de praktische steun van de heer André Rogge meer dan welkom.

2.2. Nocturne

Het Davidsfonds van Zulte en Machelen vonden mekaar voor de organisatie van de nocturne.  Zij wisten het Gewest Land van Leie en Schelde te overtuigen om aan dit initiatief ruimere bekendheid te verlenen.

De nocturne ging door op 4 december 2009, om 20 uur in de Gaston Martenszaal.  Als gastspreker werd geopteerd voor de heer Piet Boyens, cultuurfunctionaris van Sint-Marens-Latem, die een overzicht gaf van het werk van de schilders van de Latemse School.

Deze voordracht werd gevolgd door een receptie.

Er waren 92 aanwezigen.

2.3. Herdenkingsmis.

De herdenkingsmis had plaats in de Parochiale Kerk van Zulte, op 28 november 2009, om 18 uur. Zij werd prachtig opgeluisterd door het koor POST QUARTAM.

Er werd tevens gezorgd voor een tekstboekje, geïllustreerd met een piëta van de hand van de kunstschilder.

De viering werd gevolgd door een kleine receptie.

2.4. Georges Dheedenewandeling.

PASAR was bereid om de geplande wandeling te organiseren.  Deze  had plaats op 6 december 2009, om 13.30 uur.  Zij leidde de wandelaars langs een aantal plaasen in Zulte die belangrijk waren in het leven en werk van de kunstschilder.  Op divers plaatsen werd gebruik gemaakt van grote reproducties van het werk van de schilder.

De wandeltocht startte en eindigde in de Gaston Martenszaal.

Niettegenstaande het bijzonder gure weer (in de voormiddag) kwamen toch 54 fervente wandelaars opdagen.

Hopelijk kan het wandeltraject geofficialiseerd worden.

2.5. Verkoopstentoonstelling.

Op vraag van het publiek werd een verkoopstentoonstelling georganiseerd in de galerij van DECOARTE.  Hierdoor kregen bezitters gelegenheid hun werk te verkopen aan geïnteresseerde kopers.  Er werden een 30-tal werken aangeboden, waarvan er 18 verkocht werden.

2.6. Communicatie

2.6.1. Catalogus

Bij de planning werd geopteerd voor een catalogus van 32 tot maximaal 48 bladzijden.  Het werden er uiteindelijk 128, met 271 reproducties (alle tentoongestelde werken)  in kleur. Formaat 26 x 21 cm.

De kunstkalender werd gerealiseerd op een formaat van 50 x 65 cm, met 13 professioneel gemaakte reproducties.

2.6.2. DVD’s

Eén DVD bevat 1.130 digitale foto’s van schilderijen, geklasseerd per onderwerp.

Voor de andere DVD werd een aantal personen geïnterviewd; in de eerste plaats personen die kunstschilder G.Dheedene gekend hebben.  Twee leden van het comité brachten deze DVD tot een mooi eindresultaat.

2.6.3. Flyers

Er werden flyers(met aankondiging van de verschillende activiteiten) verspreid;

- via bibliotheken van Zulte en Deinze,

- via musea van Machelen en Deinze,

- via winkels en banken,

- in elk huis in Zulte.

2.6.4. Affiches

Er werd tweemaal affiches verspreid, éénmaal voor de tentoonstellingen in Waregem en Machelen en éénmaal voor de duo-tentoonstelling in Zulte en Deurle.

2.6.5. Uitnodigingen

Er werden tweemaal uitnodigingen verstuurd; éénmaal voor de tentoonstellingen in Waregem en Machelen en éénmaal voor de duo-tentoonstelling in Zulte en Deurle.

2.6.6. Wenskaarten

Tijdens de tentoonstelling in Zulte werden wenskaarten te koop aangeboden, met reproducties van de kunstschilder.

2.6.7. “Veerke”

N.a.v. de Georges Dheedenewandeling werd aan het publiek “Veerke”jenever aangeboden, met op het etiket een portret van de vader van de schilder, die in de volksmond “Veerke” genoemd werd.

2.6.8. Eigenaars

De eigenaars werden gecontacteerd via telefoon, mail en brief.  Zij werden bijna allemaal persoonlijk bezocht door één van de GDCleden, om hun schilderij(en) te digitaliseren. Dit leidde tot vele boeiende contacten.

Velen werden aangezocht om een schilderij ter beschikking te stellen voor één van de tentoonstellingen.  De schilderijen werden opgehaald en teruggebracht door één van GDCleden.

2.6.9. Bezoekers

Praktisch alle bezoekers die de tentoonstelling bezochten werden individueel aangesproken door één van de GDCleden, wat telkens leidde tot korte of lange gesprekken rond het werk van kunstschilder Dheedene.

2.6.10. Pers

AVS

Tweemaal werd AVS gehaald, éénmaal (Kiosk – Vlaamse Ardennen) om de activiteiten aan te kondigen en éénmaal (Kosk – volledig zendgebied) om de overzichtstentoonstelling bekend te maken.   Deze aankondiging had spijtig genoeg pas plaats tijdens de laatste week; toch kwam hierop nog bijzonder veel respons.

Geschreven pers.
Er werd een oproep gedaan t.a.v. eigenaars via een aankondiging in De Standaard.  De activiteiten werden aangekondigd in de regionale pers (van Kerk en Leven tot Het Laatste Nieuws).

Het GDC plaatste 6 aankondigingen in De Standaardgroep (Corelio) m.b.t. de overzichtstentoonstelling in Zulte/Deurle.

Het GDC is van oordeel dat de Vlaamse pers te weinig gehaald werd.  Er werden weliswaar inspanningen gedaan (post en mail), maar géén van de leden beschikte over het passende adressenboekje.

Website: www.georgesdheedene.be
Op de website kon en kan iedereen een overzicht vinden van het leven en werk van Georges Dheedene.  Na elke activiteit werd steeds een kort, geïllustreerd verslag geplaatst op de website.  Deze verslagen kunnen nog altijd gelezen worden.

Deze website blijft consulteerbaar en zal regelmatig vernieuwd worden.
De website werd ontworpen door Patricia Den Tandt, die tevens de taak van webmaster op zich nam.

Educatief programma
Twee groepen van MARKANT kregen een geleid bezoek aan de overzichtstentoonstelling, door leden van het GDC

Alle klassen van de twee lagere scholen bezochten de overzichtstentoonstelling in Zulte.  Zij werden deskundig en professioneel begeleid door Gina Huys en Francine Eeckhout.